Thông tin độc giả
Oxford Discover Future 3. Student book

Ký hiệu xếp giá
428 O400X
Dewey
428
Xuất bản
Oxford University Press, 2020
Mô tả
151tr ; tranh màu; 30 cm
ISBN
9780194114202
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Sách ngoại văn; Tham khảo; Tiếng Anh
Ngày cập nhật
08/07/2024 10:34 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
The Student Book is packed full of interesting and thought-provoking content to keep students of all abilities fully engaged and motivated. Each unit presents students with a unit question, and five lesson questions, encouraging students to examine the world more critically within an inquiry-based learning environment. The Student Book also includes Vocabulary and Grammar reference and practice, Project lessons, Literature lessons, and a Writing workshop.---Sách dành cho học sinh chứa đầy nội dung thú vị và kích thích tư duy để giúp học sinh ở mọi khả năng luôn hứng thú và có động lực. Mỗi đơn vị trình bày cho học sinh một câu hỏi đơn vị và năm câu hỏi bài học, khuyến khích học sinh xem xét thế giới một cách nghiêm túc hơn trong môi trường học tập dựa trên yêu cầu. Sách dành cho Học sinh cũng bao gồm tài liệu tham khảo và thực hành Từ vựng và Ngữ pháp, các bài học Dự án, các bài học Văn học và một workshop Viết.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  LHBS 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011714  Còn  Rỗi          
100011715  Còn  Rỗi          
100011716  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 435